Медицински център

   Медицинският център, който създадохме 2004 г. като база, осигурява неподражаемо нестандартно удобство за пациентите ни (подобно на домашни луксозни условия). Както медицинският център така и диференцирано сектора по АРТ получиха оптимално високи акредитационни оценки от Министерството на Здравеопазването. Това може да бъде един от показателите за извършването на качествено медицинско обслужване в нашия център.

   Ежегодно, съобразявайки се със съвременните тенденции, обновявайки апаратната база, подобряваме и модернизираме нашата дейност. Противно на стандартната практика, характерна за над 90% от медицинските заведения, не подновяваме апаратурата си с рециклирана. В този ред на мисли и поради злоупотребата с "уж най-добрата апаратура", ще направим някои пояснения за обществеността.

   Относно дейностите, свързани с АРТ и успеваемостта им, извършвани във висококвалифициран вариант, е важно съчетанието на:

  1. Диагностика от висок клас, осигуряваща превенция в два основни аспекта:
    • Правилна предварителна диагностика за всеки индивидуален случай, осигуряваща адекватно последващо поведение в схемата на АРТ;
    • Минимизиране на усложненията и осигуряване на нисък риск при извършените процедури;
  2. Висококвалифицирани специалисти с опит, изграждан на базата на квалификацията;
  3. Съвременна апаратура от висок клас.

   Относно диагностиката на бременността, извършвана във висококвалифициран вариант, е важно съчетанието на:

  • диагностика от висок клас;
  • апаратура с висока резолюция;

   Пациентът трябва да запомни веднъж завинаги, че триизмерни, четириизмерни ... (и Бог знае още колко измерни ще се появят на този свят) апарати, не извършват оценката на качеството на бременността. Очакваме в близък план България както всяка псевдомода, така и във въпросната област да бъде на първо място по закупени амортизирани и не дотам ефективни втора ръка триизмерни и четириизмерни апарати. Това не само не е от полза, а пречи на практиките, които извършваме съвременния вариант на оценка на качеството на бременността. Баналната ехографска диагностика, извършена в рамките на 15 мин., неуточняваща качеството на бременността, не само не дава информация за прогнозата й, но и съзнателно или несъзнателно забавя съвременната диагностика на налични отклонения. По-просто казано: жените дълго време ще идват късно в утвърдените елитни практики за оценка на качеството на бременността и нейното истинско ранно профилактиране, поради постоянната модерна злоупотреба с рекламата на триизмерни и четириизмерни апарати. За пример: Въпреки че от 2002 г. нашата практика притежава един от най-модерните апарати в България, осигуряващ 3D образ, нито веднъж не сме рекламирали наличието на такъв апарат за Варна и областта (въпреки че беше един от малкото, внесени нови апарати в България с 3D образ).

   Не смятаме, че е необходимо да известяваме обществеността за броя на публикациите в областта - пренатална диагностика, като членове на световната асоциация по триизмерна ехография. Нито тази известност, която притежаваме, нито апаратурата, която постоянно обновяваме, са причина за ефективността на нашата дейност, те могат да бъдат само приятната необходимост.